Kraków

ul. Stolarska 12

12 423 16 13

wewn. 226

wtorki 14-19

środy 9-14

Historia i zasób

Dzieje archiwum

Przez setki lat – aż do okresu zaborów – funkcje najważniejszego klasztoru dominikanów, siedziby kolejnych prowincjałów oraz studium generalnego spełniał klasztor św. Trójcy w Krakowie. Jego archiwum stanowiło podstawę późniejszego archiwum głównego prowincji. W pierwszych wiekach działalności zakonu nie można jednak mówić o istnieniu archiwów klasztornych we współczesnym znaczeniu tego słowa – jako osobnego pomieszczenia lub instytucji. W średniowieczu dominikanie przechowywali bulle, przywileje i korespondencję w skrzyniach. Zachowywali ponadto odręczne dzieła współbraci, jednak w sposób wybiórczy – w zależności od bieżących potrzeb związanych ze sprawami prawno-kanonicznymi, zarządzaniem majątkami czy działalnością na polu teologii, filozofii i liturgii. Po śmierci zakonników trafiały do bibliotek klasztornych, służąc kolejnym pokoleniom kaznodziejów i uczonych; stąd też współcześnie określane są jako tzw. rękopisy biblioteczne. 

Najstarszy zachowany do dzisiaj kopiariusz dokumentów klasztoru krakowskiego sporządzony został w 1531 roku. Na przełomie XVI i XVII w. tendencje separatystyczne klasztorów ruskich doprowadziły do ich procesu z prowincją polską, co miało wpływ na zapoczątkowanie badań historycznych w oparciu o materiały archiwalne zgromadzone w Krakowie. Samo sformułowanie „archivio communi provinciae” („wspólne archiwum prowincji”) po raz pierwszy pojawiło się w aktach kapituły generalnej dominikanów w Wenecji w 1592 roku. Kolejne kapituły polecały braciom bezpieczne przechowywanie przywilejów, bulli i akt procesów, spisywanie źródeł do historii prowincji oraz tworzenie inwentarzy dóbr ruchomych i nieruchomych, których duplikaty miały trafiać do centralnego archiwum prowincji. Ostateczne prawne ustanowienie archiwów prowincji miało miejsce na kapitule generalnej w Rzymie w 1756 roku. Wkrótce potem generał zakonu zlecił jednemu z ojców przeprowadzenie kwerendy na temat Męczenników Sandomierskich, ze względu na plany ich formalnej beatyfikacji. Polscy dominikanie zostali także zobowiązani do skatalogowania archiwum. Z inwentarza z 1766 r. wynika, że archiwum prowincji polskiej przechowywano wówczas w bibliotece klasztoru. W XVIII w. ożywiły się także badania nad historią prowincji oraz doszło do częściowej centralizacji archiwów klasztornych, w wyniku której w Krakowie zgromadzono szczątkowe akta staropolskie niektórych konwentów.

W okresie zaborów doszło do upadku prowincji polskiej. W drugiej połowie XIX w. dominikanie prowadzili działalność głównie na terenie zaboru austriackiego, gdzie już wcześniej utworzono prowincję galicyjską z siedzibą we Lwowie. Historyczne materiały dotyczące prowincji polskiej w dalszym ciągu przechowywano jednak w Krakowie. Z inwentarza klasztoru z 1820 r. dowiadujemy się, że archiwum znajdowało się już w odrębnym pomieszczeniu, przylegającym do obecnego atrium, czyli sieni gotyckiej.

Kościół i klasztor dominikanów spłonęły w czasie wielkiego pożaru Krakowa 18 lipca 1850 roku. Walerian Kalinka, Ambroży Grabowski oraz korespondenci „Czasu” wkrótce potem pisali, że ofiarą płomieni padły dyplomy pergaminowe i antyfonarze, przekonani, że znajdowały się wówczas w bibliotece. W rzeczywistości jednak archiwum ocalało z pożaru, choć informacje o jego zniszczeniu podawane będą jeszcze w niektórych publikacjach naukowych w drugiej połowie XX wieku. Po pożarze archiwum przeniesiono do nowej biblioteki. W latach sześćdziesiątych XIX w. odwiedzili je ks. Beda Dudik, badający archiwa galicyjskie, a także Colmar Grünhagen, poszukujący źródeł do historii Śląska. Na przełomie XIX i XX w. archiwum opiekował się br. Kazimierz Jucewicz, a w drugiej dekadzie XX w. prac porządkowych podjął się o. Jacek Woroniecki. W tym okresie archiwaliami zaczęło interesować się także liczne grono historyków, np. Stanisław Tomkowicz, Leonard Lepszy i ks. Jan Fijałek.

W 1927 r. przywrócona została prowincja polska dominikanów, a bracia zgromadzeni na kapitułach prowincjalnych zwrócili uwagę na potrzebę lepszego zorganizowania i ochrony archiwum krakowskiego. W 1937 r. materiały archiwalne przeniesiono do odrębnego magazynu. W czasie II wojny światowej krakowskie dyplomy pergaminowe zostały wywiezione do Lublina, a następnie przejęte przez niemieckie władze okupacyjne i przetransportowane do Archiwum Państwowego w Krakowie. Odzyskano je dopiero w 1947 roku. W tym samym roku zaczęto organizować Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w obecnym kształcie. Jego zasób znacznie się powiększył dzięki przywiezieniu materiałów z likwidowanych klasztorów na Kresach południowo-wschodnich. Prowincjał polecił ponadto wszystkim klasztorom, by do archiwum prowincji przekazano materiały archiwalne powstałe do końca XIX wieku. Cezura ta została przesunięta następnie do 1927 roku. W archiwum podjęto szerokie prace porządkowe i inwentaryzacyjne, z czasem zaczęto także kolekcjonować mikrofilmy i fotokopie archiwaliów dominikańskich z innych archiwów państwowych i kościelnych w Polsce i za granicą. Od momentu powołania Archiwum Prowincji urząd archiwisty prowincji pełnili ojcowie: Robert Świętochowski, Paweł Kielar, Zygmunt Bruno Mazur i Jan Andrzej Spież. Od 2009 r. funkcję tę sprawuje o. Ireneusz Wysokiński.

Zainteresowanym szerszym poznaniem dziejów Archiwum polecamy artykuł: M. Sanak,  „Skarbiec przemożny drogich pamiątek”. Zarys dziejów Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 111 (2019), s. 281-329. Pełny tekst artykułu można pobrać tutaj.

Zasób Archiwum

Prowincje

Akta urzędów prowincjalskich zakonu dominikanów działających na obszarze Polski w jej historycznych granicach.

Biblioteka cyfrowa

W Dominikańskiej Bibliotece Cyfrowej Armarium materiały archiwalne są dostępne w dwóch kategoriach:

  • Archiwalia

z nieograniczoną dostępnością: – Zbiór średniowiecznych rękopisów teologicznych i liturgicznych. – Dokumenty pergaminowe  krakowskie, sygn. 1-84, 86, 89, 92 z lat 1227-1386 (digitalizacja planowana na 2017 r.).

dostępne tylko w lektorium Archiwum: – Zdigitalizowane rękopisy urzędów prowincjalskich i  klasztorów. – Maszynopisy akt kapituł prowincji Zakonu Dominikanów działających na obszarze Polski w jej historycznych granicach z lat 1603-1978. Przygotował do wydania drukiem o. Roman Fabian Madura OP.

  •  Katalogi i inwentarze

– Kartoteka biograficzna dominikanów polskich dostępna w lektorium Archiwum.

Extranea

Zbiór materiałów niezwiązanych bezpośrednio z zakonem dominikanów, które znalazły się w archiwum w drodze darowizny lub trafiły w inny sposób.

Spuścizny

Spuścizny braci dominikanów (m.in.: Jacka Woronieckiego, Atanazego Fica – orientalisty i archeologa, Innocentego Bocheńskiego – logika). W skład tych spuścizn wchodzi m. in. ogromny materiał fotograficzny, a także klisze i taśmy filmowe.

Rękopisy biblioteczne

Obejmują zbiory

  • średniowiecznych rękopisów teologicznych i liturgicznych XIII-XV w.,
  • rękopisów nowożytnych XVI-XIX w.,
  • liturgików nowożytnych XVI-XIX w.,
  • fragmentów rękopisów odnalezionych w oprawach podczas konserwacji XIII-XIX w.

Kartoteka biograficzna

Kilkanaście tysięcy fiszek papierowych na temat życia i działalności duszpasterskiej, społecznej, gospodarczej, naukowej, artystycznej, typograficznej i medycznej dominikanów polskich od XIII do XX w.

Zbiory muzykaliów

Muzykalia gidelskie to 314 rękopisów muzycznych kapeli klasztoru gidelskiego z XVII-XVIII w.

Klasztory

Archiwalia poszczególnych klasztorów męskich i żeńskich.

Zbiory fotograficzne, ikonograficzne, nagrania dźwiękowe i filmowe

Fotografie zakonników i osób świeckich od połowy XIX do końca XX w., wykonane w różnych technikach i formatach: negatywy szklane i błony negatywowe, diapozytywy (przeźroczyste pozytywy na szkle), slajdy, taśmy filmowe i mikrofilmowe, taśmy magnetofonowe szpulowe i kasetowe, taśmy VHS, odlewy gipsowe, klocki typograficzne (płytka metalowa zamontowana na desce), kolekcje świętych obrazków, pocztówek, różnego rodzaju matryc drukarskich, grafiki wykonane techniką warsztatową, ilustracje wykonane technikami fotomechanicznymi.

Zbiory mikrofilmów, kserokopii i fotokopii

Reprodukcje materiałów przechowywanych w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów oraz w innych archiwach i bibliotekach np. w Archiwum Generalnym Zakonu Dominikanów w Rzymie.

Sigismundus 1527 r.

Ochrona Zasobów

ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZY ETAP KONSERWACJI ZABEZPIECZAJĄCEJ ZBIORU DOKUMENTÓW PERGAMINOWYCH KONWENTU KRAKOWSKIEGO.

W grudniu 2014 r. zakończone zostały prace związane z realizacją projektu konserwacji zabezpieczającej 86 średniowiecznych dokumentów pergaminowych wraz z pieczęciami. Obiekty te stanowią jedne z najcenniejszych i najstarszych archiwaliów znajdujących się w zasobach Archiwum. Tworzą unikatowy zbiór bezcenny ze względu na treść oraz sztukę kaligrafii i ikonografii. Dokumenty zostały poddane procesom konserwacji zabezpieczającej oraz umieszczone w nowych, atestowanych opakowaniach ochronnych. Zabezpieczone dokumenty zostaną poddane digitalizacji, a wygenerowane pliki cyfrowe będą udostępnione w internecie w 2015 r. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W najbliższych latach planujemy kontynuację prac konserwatorskich.

Konserwację średniowiecznych pergaminów dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Film prezentujący dzieje Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie oraz najcenniejsze archiwalia.